Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem dokonania czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia potrzebne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w trakcie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma właściwą formę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zwykle, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.